Select Page

Algemene Voorwaarden

Welkom bij nathaliedai.com en bedog.online!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Nathalie Dai, gelegen op www.nathaliedai.com www.bedog.online.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf nathaliedai/bedog niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Huisregels en algemene voorwaarden

Gemiste lessen:

 • Gelieve jezelf af te melden indien je niet aanwezig bent.
 • Bij ziekte van jezelf of je hond kan er 1X een groepsles doorgeschoven worden naar een week later indien deze 24h van te voren is afgemeld. Wanneer een les te laat word afgemeld zal deze vervallen.

Huisregels:

 • We trainen op een positieve manier. Cursisten maken dus geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schreeuwen of de hond iets laten doen onder dwang of druk.
 • Cursisten dienen een hond vriendelijk tuigje of lijn te gebruiken. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, half checks, halti’s, gentle leaders en dergelijke zij niet toegestaan op het terrein.
 • Cursisten zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 • Als je hond ziek is, laat deze dan thuis in verband met besmettingsgevaar. Kom alsnog zonder hond zodat je die les niet mist.
 • Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het terrein word gemeld.
 • Er wordt verwacht dat je op tijd aanwezig bent. De lessen beginnen en eindigen op tijd.
 • Partner of gezinslid is welkom om met de les mee te doen of te komen kijken.
 • Tijdens de les gaan de puppy’s mogen spelen onder begeleiding zodat er respect en vertrouwen kan groeien.
 • Wanneer de pup nog aangelijnd is dan maken we geen contact met andere pups, dit kan spanning veroorzaken en dat willen we vermijden.
 • Tijdens de lessen gaan we socialiseren met dieren, mensen en indien gewenst op drukke plaatsen.
 • Er zullen ook lessen doorgaan buiten het terrein zodat het trekken aan de lijn kan voorkomen worden. We gaan leren ontspannen wandelen in een prikkelende omgeving.
 • Ruim hondenpoep op en deponeer het in de daartoe bestemde afvalbak.

 

Betaling en verlenging:

 • Je plaats in de groep is pas definitief na betaling, minstens 5 dagen voor de start zodat we de minimale groepjes van max 4 pups kunnen voltallig maken.
 • Bij de een na laatste les wordt gevraagd of je door wilt gaan met lessen. Om je plaats in de groep te behouden word de betaling verwacht voor de laatste les

Annulering:

Tot 60 dagen voor de aanvang van de eerste lesdag is annulering kosteloos. Bij annulering vanaf 60 tot en met 45 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen toe 7 dagen voor de aanvang van de eerste lesdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht

Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd!

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek , persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, e-mail adres en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5. Bij giardia of andere besmettelijke ziektes kan niet deelgenomen worden aan een cursus of priveles. Een hond kan pas weer meedoen indien er geen besmettingsgevaar meer is voor andere honden (en mensen).

3.6 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een tuig of platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden half checks, halti’s, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht- politie- en uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.7 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen en/of er d.m.v. een titertest bepaald is dat er voldoende antistoffen aanwezig zijn. De kennelhoest enting is niet verplicht.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten. De hondenschool behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.

Artikel 4: Cursussen

4.1: Cursist komt in aanmerking voor een cursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 8 weken of ouder.

Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult

5.1 De hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven. Deze komen dus niet te vervallen.

5.2a Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon of e-mail.

5.2b Bij ziekte van jezelf of je hond, vakantie of andere redenen kan één keer een les één week doorgeschoven worden. Als je verhinderd bent laat dit dan van te voren weten. Inhalen van een priveles is mogelijk indien minimaal 24 uur van te voren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

5.2c Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door de hondenschool geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.

5.3 Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

6.1 De hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.4 De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door nathaliedai/bedog te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Nathalie Dai en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op nathaliedai/bedog. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf bedog voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 

  • Materiaal van bedog kopiëren of opnieuw publiceren

  • Materiaal van bedog verkopen, verhuren of in sublicentie geven

  • materiaal van bedog reproduceren, dupliceren of kopieren

  • Herdistribueren van inhoud van bedog

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Nathalie Dai filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Nathalie Dai, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Nathalie Dai niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Nathalie Dai behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

 

  • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

  • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

  • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

  • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je Nathalie Dai een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 

  • Overheidsinstanties;

  • Zoekmachines;

  • Nieuwsorganisaties;

  • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

  • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 

  • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

  • dot.com-gemeenschap sites;

  • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

  • online directory-distributeurs;

  • internetportalen;

  • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

  • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Nathalie Dai; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Nathalie Dai. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 

  • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

  • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

  • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Nathalie Dai of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 

  • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

  • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

  • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

  • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.